ویژگیهای مکتب امام علی (علیه السّلام)/خلاصه سخنرانی حجت الاسلام ابراهیم ظاهری درشب قدر

ماه مبارک رمضان با ضیافت الهی شروع می شود،نزول قرآن مجید“شَهرُ رَمَضانَ اَلّذی اُنزِلَ فیِه القرآنُ”،میلادمسعودکریم اهل البیت امام حسن مجتبی(ع)،وجودشب های قدر،که“لیله القدرخیرمن الفِ شهر” از جمله ویژگیهای خاص ماه مبارک رمضان به شمار می آیند.

 سفیر شوشتر ، ماه مبارک رمضان با ضیافت الهی شروع می شود،نزول قرآن مجید“شَهرُ رَمَضانَ اَلّذی اُنزِلَ فیِه القرآنُ”،میلادمسعودکریم اهل البیت امام حسن مجتبی(ع)،وجودشب های قدر،که“لیله القدرخیرمن الفِ شهر” از جمله ویژگیهای خاص ماه مبارک رمضان به شمار می آیند.اما ازمهمترین مناسبت های ماه مبارک رمضان نزول قرآن صامت وعروج قرآن ناطق است،شهادت امیرالمومنین علی(ع)که خود مظهرجلال وجمال الهی است دراین ماه ،آن هم درشب قدر بیانگرارتباط معنادار“ثقلین”بایکدیگراست .درواقع عروج امیرالمومنین علی(ع)تجلی قرآن مجیداست.همان علی (ع) که دانشمندان بزرگ راجع به شناخت شخصیت او اعلام عجز، ودر مقابل عظمت بی نظیر وجود مقدسش تنها اکتفا به بیان برخی از فضایل او کرده اند.

براستی شخصیت عظیم حضرت علی(ع)بزرگتر از آن است که بتوان آن را شناخت وبه شرح وتوضیح وی پرداخت؛معمولا برای تعریف شخصیت افراد ملاک ومعیار هایی لازم است از جمله احاطه ی به ابعاد وجودی آن شخصیت مورد بحث ،جزء مسائل ضروری ولازم است؛به اصطلاح می گویند: باید”معرِّف اجلای من معرَّف “باشد.یعنی کسی که می خواهد شخصیتی را مورد بحث و بررسی قرار دهد واورامعرفی کند،باید نسبت به آن شخص شناخت کاملی داشته باشد،وچه کسی میتواند ادعا کند-غیر از خداوند وپیامبر اکرم(ص)-که شخصیتی داناتر،آگاه ترواجلای ازوجود مقدس امام علی (ع) است تا بتواتندعظمت شخصیت وی رابرای دیگران  تبیین کند؟

 در نتیجه هر چه در مورد شخصیت بی بدیل امام علی (ع) توسط اندیشمندان وفرهیختگان گفته ونوشته شده و می شود به قدر واندازه معرفت گویندگان ونویسندگان نسبت به وجود مقدس وی میباشد نه به اندازه ی ژرفای عمیق شخصیت عظیم امام علی(ع) که برای بشریت مجهول وغیر قابل دسترس است. افراد از نظر شخصیت متفاوت اند،برخی دارای شخصیت عظیم،وگروهی دارای شخصیتی حقیرهستند.

شخصیت های عظیم،اعم از شخصیت های ارزشی و غیر ارزشی از نظر مکاتب مختلف،خاطرها وذهن ها را به خود مشغول میکنند،بر روح وروان افراد دیگراثرمی گذارند وهر قدر ذهن ها وخاطرهای دیگران را بیشتر به خود مشغول می سازند بیانگر شخصیت عظیم آنان است.این گونه افراد گاهی مانند امام علی(ع)از مرز یک فرد قهرمان می گذرند وبه یک مکتب و ایدئولوژی تبدیل می شوند،این شخصیت های عظیم اگر رنگ الهی داشته باشند به میزان داشتن صبغه ی الهی جاودانه وفراموش نشدنی می شوند.

  امام علی (ع)ازجمله شخصیت های عظیمی است که هم خاطرها وذهن ها را به خود مشغول کرده وهم رنگ الهی دارد؛هم درروح افراد نفوذوتاثیربی نظیرگذاشته است.او ولی الله است.هم شخصیت وی محدود به زمان ومکان نمی شودو هم تا اعماق روح بشر ریشه دوانده است.لهذا “امام علی (ع) یک مکتب است

 همان گونه که مکتب ها تلاش می کنند پیروان خویش را به سعادت موردنظربرسانند وبرای این منظور قوانین،باید ها ونباید هایی را برای رشد وتعالی پیروان خویش قرار می دهند.مکتب امام علی(ع) نیز پیروان خویش را براساس آموزه های تعالی بخش وبیدارگر با محور عدالت به سمت وسوی سعادت دنیا وآخرت رهنمون می سازد .مکتب امام علی(ع) سازنده افراد مؤمن،مهذب، فعال ومجاهد فی سبیل الله می باشد.

هر کس به این مکتب تمسک جوید وبه آموزه های آن پایبند شودواهل عمل به دستورات این مکتب باشد رنگ خدایی می گیرد وجاودانه خواهد شد. همان مکتب وشخصیتی که پیامبر(ص) درمورد وی فرمود: “یاعلی من احبَّک فَقَد اَحَبَّنی،ومَن اَحَبَّنی فَقَد اَحَبَّ الله”هرکس تورا دوست بدارد مرا دوست داشته است وهر کس مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته است. یعنی حبّ امام علی (ع) حبّ خداستوقطعاً دوست داشتن ومحبت داشتن ،صِرفِ ابراز دوستی ومحبت تنها نیست بلکه محبت واقعی ودوستی اصلی در میدان عمل قرار گرفتن وعمل کردن به دستورات این مکتب است، که میزان قرب وبعد افراد را نسبت به مکتب امام علی(ع) مشخص می کند؛نه فقط اعلام وابراز دوستی ومحبت در حد گفتار ،بلکه آنچه ما وپیروان این مکتب را به امام علی(ع) پیوند می دهد،سنخیت بین افراد ومکتب امام علی(ع) است. درحقیقت رمز دوستی ومحبت بین دونفر سنخیت بین آنان است  به تعبیر فلاسفه “السِنخیّهُ عِلَّهّ الاِنضِمام”.

 همانگونه که امام علی (ع) جاذبه دارد،دافعه هم دارد.قهر دارد،مهر هم دارد.غضب دارد،لطف هم دارد.گریه در دل نخلستان هم دارد،درواقع مظهر جلال وجمال الهی است.همه ی اینها برای رضای الهی وحول محور شریعت اسلام صورت می گیرد.مکتب امام علی (ع) هم ویژگیهایی داردازجمله:

  دشمن شناسی،بصیرت،مقاومت درراه حق،اصراربراجرای عدالت،دفاع ازمظلوم،افتخار کردن به مقاومت وشکستن استکبار،رعایت حدودالهی،دفاع ازارزشها ونشرمعارف معنوی ،کوتاه نیامدن درمقابل دنیا محوران،تلاش برای آزادی محرومان ومظلومان،رعایت وحفاظت ومرزبانی ازاحکام تعالی بخش وانسان ساز دین مبین اسلام، اعتمادواتکال به پروردگار،دچارخطای محاسباتی نشدن واثرناپذیری تهدید وتطمیع دشمن درمحاسبات ؛خطای درمحاسبات ازبزرگترین خطاهاوخطرهااست .همانگونه که علمدارمکتب امام علی (ع)،مقام معظم رهبری (مدظله العالی)فرمود:“همه بایدمراقب این خطربزرگ باشند.زیراخطای درمحاسبه باعث می شودکه،اراده وتواناییهای انسان درجهت تصمیم اشتباهی که اتخاذ می شود،عملاًبه هدررود.یکی ازخطاهای بزرگ محاسباتی این است که،انسان عوامل معنوی وسنتهای الهی را نادیده بگیرد.وفقط درچارچوب عوامل محسوس وصرفاًمادی محدودبماند.”.

 پیروان امام هم باعملکردخود باید سنخیت خویش را با این مکتب تعالی بخش نشان بدهند،زرق وبرق دنیا آنان را در مقابل ظلم وظالم ساکت نکند؛حفظ پست ومقام وجایگاه، رفتارآنان را نسبت به موافقان ومخالفان شریعت الهی بی تفاوت نکند،نسبت به قانون شکنان وعدالت گریزان خشم وقهروازقانون مداران،عدالت محوران ومومنان با ابراز مهر وتواضع حمایت کنند.

فرصت خدمت دراختیار آنان قراردهند زمینه رشد وتعالی آنان را فراهم نمایند.پیروان وشاگردان مکتب امام علی(ع)مرز وحدود رفتاری دارند؛آنچه که مورد رضای خدا وپیامبر(ص)ومکتب امام علی(ع)است آنرا دوست می دارند ونسبت به غیر آن بیزاری می جویند.اهل تولّی وتبرّی هستند،اهل عمل واقدام هستند،اهل تصمیم وتدبیرند،نه اهل تسلیم وتزویر،مجاهدمؤمن فعال هستند،دائماًدر حال ستیز با ظلم وظالم در همه ی انواع ودفاع از مظلوم برای همه اقشار هستند. البته این مکتب مردِراه می خواهد؛سعادت دنیا وآخرت هم در گرو عمل کردن براساس این مکتب است که قهرمان این میدان خودامیرالمومنین علی(ع)است که چه زیبافرمود:فزت وربّ الکعبه

لینک کوتاه خبر:

https://safirshushtar.ir/?p=3377

۲ نظر

  • سلام حاج آقا؛
    بنده به عنوان شهروند از شما انتظار دارم در مسائل سیاسی شهرستان دخالت کنید شما هم توانمند هستید هم دلسوز؛در شهرستان باید همه دلسوز باشن؛لطفأ بیشتر خودتون رو در شهرستان نشون بدید فعالیت کنید؛
    از مدیریت آقای پریچه و رسایی بسیار تشکر میکنم سفیر شوشتر احسنت از افرادی مثل حاج آقا استفاده کنید در سایت ،زیرا ایشون واقعأ خطیب توانمند(استاد حوزه و دانشگاه)و دلسوزی هستند.

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

تصویر روز:

پیشنهادی: