کد خبر : 4728
تاریخ انتشار : دوشنبه 3 نوامبر 2014 - 16:25
308 views

نهضت عاشورا اولین نهضت پیشگام درجامعه اسلامی

نهضت عاشورا اولین نهضت پیشگام درجامعه اسلامی

پایگاه تحلیلی خبری سفیر شوشتر: قیام ابا عبدالله اولین نهضت دردوره اسلامی بوده ونسبت به دیگرنهضت ها پیشگام بود ومی تواند الگو باشد وبه ویژه که نهضت درونی است ودرون جامعه اسلامی رخ داده است. نهضت پیامبرنهضتی بیرونی است وعهده دارمسلمان شدن غیرمسلمان ها بود.قیام اباعبدالله نهضت اسلامی بود که مسلمان ها رامسلمان کند.بنابرین سرمشق

پایگاه تحلیلی خبری سفیر شوشتر:
قیام ابا عبدالله اولین نهضت دردوره اسلامی بوده ونسبت به دیگرنهضت ها پیشگام بود ومی تواند الگو باشد وبه ویژه که نهضت درونی است ودرون جامعه اسلامی رخ داده است.
نهضت پیامبرنهضتی بیرونی است وعهده دارمسلمان شدن غیرمسلمان ها بود.قیام اباعبدالله نهضت اسلامی بود که مسلمان ها رامسلمان کند.بنابرین سرمشق نهضت های مسلمان ها دردرون جامعه اسلامی خواهدبود.
خودحرکت اباعبدالله ازاینجا شروع می شودکه معاویه شروع به پیمان شکنی می کند. تاقبل ازپیمان شکنی معاویه امام حسین کاری نمی کند.بااینکه سال ها دردوره معاویه  به سرمی برده اعتراضی نمی کرده تاجایی که معاویه می نویسدکه شنیده ام کارهایی می کنی .امام حسین می گوید پناه می برم به خداکه بخواهم پیمان برادرم رابشکنم. علت سکوت ایشان وفا به امام حسن بوده که درآن آمده معاویه حق نداردجانشین تعیین کند. معاویه بعدها پسرش یزید رانصب کرد .
شهرها محدود به مکه ،مدینه وکوفه وشام بود.مکه حرم بود.ازسه شهردیگرفقط شام یزید راپذیرفت.معاویه درسال 56 ه.ق به مدینه می آیدومی گویدولیعهد وگوشه ای ازصفات پیامبرنمی شود.بعد ازپیامبراین صفات ظلمم شدوبعدمی گویدتوبربرتری جوی گام برجاده افراط نهادی.
دربرتری دادن به افراد ناشایست افراط کرده ای،تجاوز کردی تاکه شیطان به نصیب کامل رسیید.خطبه عجیبی است وعجیب است که چرابزرگان دین به این خطبه توجه نمی کنند.این نشان می دهدکه قیام امام حسین اززمان معاویه شروع شدوجنبه اعتراضی به پیمان شکنی درنصب ولیعهد داشت.چطورجرآت می کنی صاحبه راباتابعین مقایسه کنی وبرابربدانی؟ تاکیدمی کند برخودخواهی وبرتری جویی وفرماید چنان خودبرتری دانستی که مانندی برای خودنیافتی.
دراین مقطع(بعدازشهادت امام حسن تا روی کارآمدن یزید)نامه های متعددی ازکوفه می رسید ولی امام حسین می گفت برپیمان برادرهستم وشما هم کاری نکنید.
نقطه شروع قیام اباعبدالله مرگ معاویه نیست. با لکه پیمان شکنی معاویه درنصب ولیعهد است.بعد ازمرگ ولیعهد یزید دستورمی دهدکه ازامام حسین وزبیربیعت بگیرند.امام می گوید فکرمی کنم معاویه مرده ومی خواهد بیعت بگیرد.ابن زبیرشبانه به مکه رفت. امام نزد حاکم مدینه می رود.تقاضای بیعت می کند.امام می گوید تابعد.سه شب مداوم سرقبرپیامبر حاضرمی شود.این تصمیم خیلی مهمی بوده برای امام حسین .یکی ازشبها پیامبررامی بیندوتصمیم می گیرد واواخررجب ازمدینه خارج ووارد مکه می شود.
ازآن لحظه ورود به مکه (اواخررجب)نامه های کوفیان مرتب می رسد.نامه هادرمکه به دست شان رسید وبین استفراردرمکه تاواقعه کربلا 4ماه فاصله است.
گام اول.اعتراض به معاویه درموردولایتعهدی
گام دوم.عدم بیعت بایزیدواستقراردرمکه
گام سوم. اقدامات اعتراضی درمکه
گام چهارم.نامه های کوفیان به امام درزمان استقراردرمکه
امام قصدحج می کند ولی آن راتبدیل به عمره می کند.پس تصمیم به ترک مکه ازیک ماه قبل نبوده وگرنه ازابتدانیت عمره می کردند.تصمیم گیری درروزهای آخربوده است.
کسی به امام می گویدچرامحل امن حرم راترک می کنی؟امام می گوید اگردرلانه ای پنهان شوم مرامی یابند وخونم رامی ریزند.اختلاف ماآشتی ناپزیراست.وحتی به محمدبن حنیفه می نویسدکه؟؟؟
25الی30روزطول می کشدتا به مرز کوفه برسندکه انجا حرسرراه امام رامی گیردومسیربه سمت شمال غربی کج می شود.به جای مسیرشمال شرقی به شمال غربی می روند.
امام می گوید برمی گردم به حجاز.نمی گذارند.مسیربه کربلا می رود. اول یادوم محرم به کربلا میرسند .قبل ازاین که امام برسحدکوفه برسدخبرشهادت مسلم راازطریق مسافرهابه امام داده بودند.دریکی دوروزی که برخورد باحربوده.شاهدبرخورد عاطفی امام باحرهستیم.دوسه روزبعدبه کربلا می رسند.
امام می بینی که محاصره شده است.به حبیب بن مظاهرمی گوید به مناطق اطراف برو.وعده ای راجمع کن.حبیب 90نفرراجمع می کندولی به دلیل محاصره نمی توانندبرگردنندودرگیرمی شوند.عده ای شهید وزخمی شده اندوحبیب وعده ای برگشتند.امام بعدازمحاصره یک روزرافرصت می خواهدبرای نمازخواندن واستغفار.این نشان می دهدکه ماازلحظاتی که خدابه ماداده استفاده نمی کنیم .امام حسین باآن عزت واستغفاربرای یک روزمهلت می کندکه نمازبخواند.
امان نامه ومذاکره برای 24ساعت آخراست .امام صحبت می کند وتعدادزیادی ازنفرات می رود.ازآن طرف 32نفرلشکرعبیدالله بن زیارمی پیوندندکه چیزی حدود50درصدازسپاه امام خسین راشامل می شود.ابتداازخندق حمله می کنندبعد ازتله زینبیه حمله دسته جمعی می کنندوبعدجنگ تن به تن  می شود.بعدازان قوانین متعارف جنگی رامی شکنندوچندنفردرگیرمی شوند.عبیدالله بن زیارتاکیدزیادی برسرعت عمل داشته.خودپیوستن 32نفربه به امام نشانه بحرانی بودن اوضاع روانی است و اگرمعطل می کردندحادثه بزرگترری می شد.
سه تحلیل درباره قیام امام حسین بوده:
الف)قیام به دلیل عدم بیعت بوده. ونمی خواستندباکسی مثل یزیدبیعت کنند.یزیدحتی ظواهراسلامی رارعایت نمی کرد
ب)قیام به دلیل برقراری حکومت اسلامی بوده
ج)قیام به دلیل امربه به معروف ونهی ازمنکربوده.
هدف امام اصلاح امت جدش ازطریق امربه معروف ونهی ازمنکربوده است چه چه ازطریق شهادت وچه ازطریق حکومت.امربه معروف ونهی ازمنکررابه شکل مختلف انجام دادند:عدم بیعت،خروج ازمدینه،تبلیغات درحج،خروج ازمدینه،تبلیغات درحج،خروج ازمکه،مواحهه باحر،حادثه محاصره.
ازجمله امام قران رابادست بالابردوگفت ومن وشما یک دشمن مشترک داریم .می دانید من کی هستیم ؟شماکه نمازمی خوانید چراخون من هستید؟هرحرکتی که درجامعه اسلامی رخدهدمی تواندازحرکت امام حسین (ع)الگوگیری کند.
البته این امربه معروف ونهی ازمنکرامام حسین خیلی فاصله داردباانچه الان می گویند.الان محدودبه ظئاهرلباس ومواست .حتی ظواهراسلامی مثل معماری راشامل نمی شود.ازبین خودظواهربه حجاب وروزه خواری محدودشده است آن هم باشیوه هایی که بعضآ خودروش های منکر هستندوموجب زده شدن مردم است
شهیدمطهری درحدیث نبوی می گوید که قوام تمام احکام به امربه معروف ونهی ازمنکراست.می گویددر400سال اخیراین مجهورشده است.
اگرالان بودمی گفت که دراین 30سال هم جایگه خودش رانیافت.الان مسآله نقدونقادی مرتب مطرح می شودوارزش است ولی نقدبرمبنای این رویه باشد که هرکسی نقدنکند.ناقدبایدعامل باشد.ضمنآبرمبنای خیرخواهی باشدوشیوه های هم خیرمحتوای ولایت فقیه بایدامربه معروف ونهی ازمنکرباشد وگرنه خودولایت فقیه  که محتوانیست.قالب حکومت کردن است.
محتوای ولایت فقیه بایدامربه معروف ونهی ازمنکرباشدوگرنه خودولایت فقیه که محتوانیست.قالب حکومت کردن است.
انقلاب ماکه تشکیل حکومت بوده تمام شده،الان الگوی امام حسین(ع)است که اولویت ان امربه معروف ونهی ازمنکراست.نبایدصف بندی مابرمبتای شکل حکومت باشدبلکه بایدمحتواباشد.
نویسنده:مهندس مهدی ویسی پور
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 3 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۳
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

طهماسبی سه‌شنبه , 4 نوامبر 2014 - 13:40

با سلام و تشکر.جای سپاس و تقدیر دارد چرا که فهم فلسفه عاشورا و درک قیام اباعبدالله نیازمند چنین برداشت ها و تفاسیر خردمندانه می باشد.تفاسیری که نشان دهنده ی این است که قیام اباعبدالله قیامی معنوی و تداعی کننده ی امر به معروف و نهی از منکر بود و همچنین نشانگر این مسئله مهم که قیام امام حسین قیامی است که نتایج و انگیزه های ایجاد قیام می بایست همیشه در صفحات تاریخ ماندگار باشد و نسل به نسل مسلمانان و انسان های فهیم درس ها و اثار ان را ورق بزنند.

علی زنگنه سه‌شنبه , 11 نوامبر 2014 - 8:29

بی شک، ورود به جزئیات و محتوای پیچ در پیچ علوم مختلف، شأن علمی مربوط با آن را طلب می کند و شایسته نیست هر قلمی در هر موضوعی ورود کرده و اظهار نظر نماید؛ و صد البته که در این میان، تفسیر واقعه کربلا و بررسی علل وقوع آن و مسائلی از این دست به صورتی اولی این چنین هستند؛ زیرا علاوه بر اینکه از سویی به‌­واسطۀ تاریخی بودنشان موضوعاتی علمی محسوب می شوند، از سوی دیگر ارتباط مستقیم با مقدسات مذهبی جامعه داشته و نحوۀ انتشار چنین مطالبی باید همراه با تأمل فراوان باشد.

با بررسی ادبیات به کار رفته و دقیق شدن در سطور مطلب مربوط، هر مخاطب آگاهی به این نتیجه خواهد رسید که این نوشتار ماحصل پیوند ناشیانۀ چند فصل از چند کتاب و یا پیاده کردن فایل صوتی چند سخنرانی مذهبی بر روی کاغذ می باشد. برخی افراد با انجام چنین حرکات کج­‌روانه‌­ای، برای «اعلام بودن» تلاش می کنند و این از وظایف مدیران رسانه­‌هاست که با تمیز دادن سره از ناسره، راه را بر قلم‌­های بی مغز ببندند….

ادامه مطلب را در فرانویس بخوانید

نوذر خلیل طهماسبی شنبه , 15 نوامبر 2014 - 13:01

به دور از انصاف است که چنین تحلیل شایسته و زیبا از واقعه ی عاشورا را غیر علمی و تقلیدی قلمداد کنیم.هرگاه میخواهیم در مورد مطلبی اظهار نظر کنیم باید جانب حقیقت و وجدان را بگیریم.ادبیات و تحلیل به کار رفته در متن کاملا منطقی و علمی و مهمتر از همه ادیبانه است.به علاوه باید گفت قضاوت نادرست بیانگر کم علمی می باشد.

انتخاب سردبیر