نماینده شهرستانهای شوشتر و گتوند بخواند

نماینده شهرستانهای شوشتر و گتوند بخواند

سفیر شوشتر: یکی از مواردی که در کشورمان مشاهده می‌شود و نیاز به اصلاح دارد این است که برخی مسئولان به دور از واقعیت‌ها و بدون ارائه ادله قابل قبول سخن می گویند. جناب آقای نماینده پیش‌تر از این ، موضع گیری برخی از یارانتان را ناصواب دانستم و آنان را در یادداشتی نقد مشفقانه

انتخاب سردبیر