میزان توسعه‌ یافتگی استان خوزستان

میزان توسعه‌ یافتگی استان خوزستان

پایگاه تحلیلی  خبری سفیر شوشتر:مهندس مهدی ویسی پور نگارنده در مقاله پیش رو میزان توسعه‌یافتگی استان خوزستان را مورد واکاوی قرار می‌دهد. توسعه‌یافتگی جزء مفاهیمی است که از اواخر قرن نوزدهم  در غرب وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی شد. و به‌عنوان یک هژمونی بر محافل آکادمیک در اوایل قرن بیستم سایه انداخت. این واژه که در

انتخاب سردبیر