پروژه آرامگاه دکتر قیصرامین پورپس ازگذشت 5سال/+تصاویر

پروژه آرامگاه دکتر قیصرامین پورپس ازگذشت 5سال/+تصاویر

ساخت آرامگاه شاعر فقید، دکتر قیصر امین پور که با طراحی حسین خسرو جردی در سال88 عملیات اجرایی آن آغاز گردید پس از گذشت افزون بر5 سال هنوز به اتمام نرسیده است و عملیات ساخت این بنا به کندی پیش می رود. به گزارش سفیر شوشتر،دوستداران شعرو ادب پارسی به ویژه علاقمندان به دکتر امین

انتخاب سردبیر