نظرات مراجع تقلید درباره دریافت یارانه/ بی‌نیازها یارانه نگیرند

نظرات مراجع تقلید درباره دریافت یارانه/ بی‌نیازها یارانه نگیرند

در پاسخ سئوال تعدادی از مقلدین عنوان شد: تعدادی از مراجع تقلید در پاسخ به استفتاء های جداگانه، نظرات خود را درباره دریافت یارانه اعلام کردند. به گزارش سفیر شوشتر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی در رابطه با دریافت یارانه نقدی نظر خود را اعلام کرد. از این استاد برجسته

انتخاب سردبیر