گزارش پروژهای درحال اجرا در سطح شهر،وضعیت فعلی ودرحال اجرا

گزارش پروژهای درحال اجرا در سطح شهر،وضعیت فعلی ودرحال اجرا

با توجه به وضعیت نامناسب کف وبر وجداول پیاده روها در سطح شهر ونیاز به بازسازی اساسی پیاده روها پروژه هاي در حال اجرا نظير: پياده رو سازي  ميدان 17 شهريور، پياده رو سازي خيابان دكتر شريعتي شرقي به سمت  آبشارها، پياده رو سازي خيابان شهيد رجايي، اجراي شيپوري در ورودي خيابان ساحلي از سمت خيابان

انتخاب سردبیر