برگزاری آزمون ورودی شاهد در شهرستان شوشتر

برگزاری آزمون ورودی شاهد در شهرستان شوشتر

آزمون ورودی دبیرستان دوره اول شاهد معراج برگزار شد. به گزارش سفیر شوشتر، آقای شهرانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان شوشتر و هیئتی متشکل از کارشناسی های ارزیابی عملکرد و شاهد از روند برگزاری این آزمون بازدید به عمل آوردند.این آزمون با حضور قریب به 170 داوطلب برگزار شدکه پس از اعلام نتایج 50نفر به

انتخاب سردبیر