فرج الله خبیر معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در گفت و گو با سفیر شوشتر

فرج الله خبیر معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در گفت و گو با سفیر شوشتر

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: دولت ها وظیفه ای بر عهده  دارند و فرمانداران به عنوان مهمترین نماینده دولت در شهرها هستند. فرج الله خبیر معاون سیاسی اجتماعی استانداری در گفت وگو با سفیر شوشتر، خوزستان اظهار داشت: دولت ها وظیفه ای بر عهده  دارند و فرمانداران به عنوان مهمترین نماینده دولت در شهرها هستند.

حلقه های سیاسی، تولید ملی و اقتصاد مقاوتی در کشت و صنعت کارون

حلقه های سیاسی، تولید ملی و اقتصاد مقاوتی در کشت و صنعت کارون

به گزارش سفیرشوشتر ، روزنامه نگار و خبرنگار مطبوعات محلی (خوزستان-شوشتر) و کثیر الانتشار کشوری جهانگیر ترکستانی:حلقه های سیاسی، تولید ملی و اقتصاد مقاوتی در کشت و صنعت کارون بر هیچ کس پوشیده نیست که در دنیای نه چندان دوستانه امروز«اقتصاد» شاهرگ حیاتی  هر کشور ودر پیرامون آن«فرهنگ» نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مقام معظم

انتخاب سردبیر