منافع مردم یا منافع مدیران در اولویت راه آهن اندیمشک

منافع مردم یا منافع مدیران در اولویت راه آهن اندیمشک

به گزارش سفیر شوشتر، در سالهای ابتدایی که راه آهن به اندیمشک وارد شد و ایستگاه راه آهن اندیمشک یکی از مهمترین بخش های خط تهران- جنوب گردیده بود مردم اندیمشک هیچ گاه فکر این را هم نمی کردند روزی برسد که راه آهن مانعی بزرگ بر سر راه توسعه اندیمشک شود. راه آهن اندیمشک

انتخاب سردبیر