حواشی دومین همایش اقوام و عشایر خوزستان:

حواشی دومین همایش اقوام و عشایر خوزستان:

از حضور هیات 20 نفره پیروان حضرت یحیی(ع) تا نطق نمایندگان شادگان و شوشتر در حضور یونسی به گزارش سفیر شوشتر، دومین همایش اقوام و عشایر خوزستان با حضور دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام،مذاهب و اقلیت های دینی در اهوازهمزمان با دوازدهم فروردین ماه،سالروز جمهوری اسلامی؛ برگزار شد که برخی حواشی این همایش را در اینجا بخوانید:

انتخاب سردبیر