13 رشته دکتری تخصصی به زودی در دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر تاسیس می شود

13 رشته دکتری تخصصی به زودی در دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر تاسیس می شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر از دردست بررسی بودن بیش از 42رشته دکتری، کارشناسی ارشد وکارشناسی جهت تاسیس دراین واحد دانشگاهی درسازمان مرکزی و وزارت علوم خبرداد. به گزارش سفیر شوشتر، دکتر حسینی که درجمع مسؤلان وکارکنان واحد شوشتر سخن می گفت با اشاره به پیگیریهای بسیارخوبی که در راستای تاسیس رشته های جدید بخصوص

انتخاب سردبیر