«بند میزان» نمایانگر علم سدسازی ایرانیان از دوره ساسانیان

«بند میزان» نمایانگر علم سدسازی ایرانیان از دوره ساسانیان

بند میزان در شوشتر بنایی است بر روی رودخانه کارون که این بنا را به نسبت کاملا حساب شده تقسیم کرده است، بنایی که در دوره ساسانی با دست بشر و بدون امکانات و ابزار خاص ساخته شده است. به گزارش سفیر شوشتر به نقل از خبرگزاری تسنیم ، یکی از بناهای تاریخی دوره ساسانی در شهر

انتخاب سردبیر