ماجرای پر پیچ و خم اینترنت در شوشتر

ماجرای پر پیچ و خم اینترنت در شوشتر

تلفن و اینترنت از نیازهای اساسی زندگی مردم می باشد می توان گفت در حال حاضر بسیاری از خدمات اجتماعی، اقتصادی ، آموزشی و غیره از طریق شبکه مخابراتی و زیرساخت های مربوط به آن فراهم می شود. به گزارش سفیر شوشتر ، در استان خوزستان نیز گام هایی در این زمینه صورت گرفته است

انتخاب سردبیر